Algemene voorwaarden

[wpseo_breadcrumb]

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen.

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
mijnSchoonmaakartikelen.nl, gevestigd en kantoorhoudend aan F.A. Wentstraat 2B 1431 KZ te Aalsmeer.

Voorwaarden: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden mijnSchoonmaakartikelen.nl, gevestigd en kantoorhoudend te Aalsmeer. Al onze offertes, orderbevestigingen, facturen, etc. zijn volledig gebaseerd op onderstaande voorwaarden, voor zover enige afwijking daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing indien deze door mijnSchoonmaakartikelen.nl overeengekomen zijn. Indien onze voorwaarden bepalingen bevatten welke strijdig zijn met voorwaarden van opdrachtgevers, dan prevaleren onze voorwaarden.

Artikel 2 Offertes.

Al onze offertes, prijsopgaven, details, zoals gewicht, maat en kleur, prijslijsten, tekeningen, foto’s en dergelijke, zijn vrijblijvend. Offertes zijn voor ons pas bindend, wanneer mijnSchoonmaakartikelen.nl een ondertekende orderbevestiging en de in artikel 4 lid 2 genoemde betaling heeft ontvangen.

Artikel 3 Prijzen.

Alle prijzen zijn berekend in Nederlandse valuta en exclusief BTW 21%.
Indien na totstandkoming kostenverhogende omstandigheden intreden hebben wij aanspraak op bijbetaling hiervan.

Onder kostenverhogende omstandigheden worden verstaan omstandigheden, die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die ons niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

Artikel 4 Betaling.

De betalingen dienen via Ideal voldaan te worden, hetzij door overmaking op een rekening van de mijnSchoonmaakartikelen.nl. Indien een opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, en invordering moet plaatsvinden, zullen alle kosten welke op deze vordering vallen, waaronder begrepen 15% buitengerechtelijke kosten -met een minimum van EUR 75,- van het verschuldigde, ten laste van de opdrachtgever komen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud.

Alle door ons geleverde goederen blijven ons volledige eigendom totdat de koopprijs, inclusief eventuele kosten, integraal zijn voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid.

De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van ons mochten maken door het gebruik van door mijnSchoonmaakartikelen.nl geleverde zaken.

De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk, bij het verstrekken van opdracht, dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgschade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit de levering van materialen.
Door mijnSchoonmaakartikelen.nl wordt voorts nimmer enige aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door mijnSchoonmaakartikelen.nl afgesloten bedrijfsaansprakelijkheid in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 7 Levering.

Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
De levertijd gaat in op de dag waarop ons de opdracht bevestigd is en de in artikel 4 lid 2 genoemde betaling is voldaan. Overschrijding van de levertijd kan nimmer tot korting op de betaling en/of annulering van de overeenkomst leiden.

Artikel 8 Annulering.

Annulering van een opdracht is niet meer mogelijk indien opdrachten inzake bestellingen e.d. zijn verricht. Bij annulering vóór het in lid 1 genoemde tijdstip zal 25% van het reeds betaalde worden gerestitueerd. Het restantbedrag wordt beschouwd als een in redelijkheid en billijkheid berekende vergoeding van de tot dan door ons verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 Garantie.

Wij verlenen op de door ons geleverde goederen en werken de garantie zoals deze door onze leveranciers worden verleend. De garantietermijnen vangen aan op het moment van levering van de zaken. Garantieschade dient ons binnen 10 dagen na het bekend worden ervan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade , vervangen van het beschadigde (onder-)deel, vervangen van het complete product, dan wel het toekennen van een schadevergoeding voor ontstane minderwaarde.
Bij het herstellen van schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Beroep op garantie is niet mogelijk zolang de facturen niet integraal zijn voldaan. De garantie vervalt bij onjuiste montage, ondoelmatig gebruik, het niet houden aan de gebruiksvoorschriften, onjuiste bediening, gebrek aan onderhoud, natuurlijke slijtage en bij doorverkoop van de goederen aan derden zonder onze schriftelijke toestemming.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag zijn wij van 9:00 tot 17:00 uur geopend.

Bereikbaarheid

U kunt ons dagelijks bereiken op: 0297-322339

Onze medewerkers staan u graag te woord. Heeft u hulp of advies nodig? Zij kunnen u altijd van de juiste informatie voorzien.